Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Wednesday, February 20, 2008

Missing NTFS partition in Ubuntu

Madalas ito mangyari kapag:

1. Hindi maayos ang shutdown ng Windows system sa mga naka-dual boot. Ang shortcut sa Ubuntu desktop ay nawawala.

2. Hindi talaga awtomatikong ma-imount na Ubuntu ang ntfs partition

Maaaring manwal na imount ang partition gamit ang mount command.

1. Hanapin ang partition sa Ubuntu. Gamitin ang dmesg na command. Maaring palitan ng hda ang sda sa ibaba.


Sa itaas, ang sda1, sda2, sda3 ay mga primary partition. Ang sda4 ay logical patition na nakahati pa sa at .

2. Matapos makita kung alin nga ang ntfs partition, gamitin na ang mount command. Ang nfts partition sa itaas ay ang sda1. sundan ang mga command sequence.


Ang huling command ay gagawa ng link sa Desktop ng nyork user.

1 comment:

marimorimo said...

Salamat, akala ko nagluluko na ang Ubuntu install ko! :)